Archief en archivaris

Vanwege de fusie is er een archief van de Hervormde Gemeente Leerdam en een archief van de Gereformeerde Kerk Leerdam. Sinds de fusie wordt er een gezamenlijk archief van de Protestantse Gemeente Leerdam bijgehouden.

Archief van de Gereformeerde Kerk Leerdam

Karel Meijdam is al vele jaren de archivaris van de Gereformeerde Kerk. Dit bestaat uit een ouder papieren archief wat is opgeslagen in de archiefruimte van het Gemeentehuis Leerdam. De laatste jaren zijn vrijwel uitsluitend digitale documenten in het archief opgenomen. Het archief is geïndexeerd. Belangstellenden die iets nodig hebben uit dit archief kunnen contact opnemen met de archivaris:

Karel Meijdam, tel. 06-20347464, e-mail: kmeijdam@hotmail.com

Archief van de Hervormde Gemeente Leerdam

Vanaf september 2016 is dhr. J. Keuken aangesteld als archiefbeheerder. Dit doet hij samen met een paar vrijwilligers, waarvan de voormalige archiefbeheerder. G. Twigt, ook nog deel uitmaakt. Het archief bestaat vooral uit een papieren archief, welke teruggaat tot het jaar 1622. De laatste jaren is het archief ook aangevuld met foto’s, dia’s en Cd’s. Het papieren archief is in hoofdlijnen geïndexeerd. Regelmatig vindt er een controle plaats op de inhoud van de opgeborgen mappen. Zo worden er duplicaten verwijderd en ontdekte overlappingen, qua tijdsvlakken, hersteld. Er is momenteel geen achterstand meer van nog op te bergen stukken.

Van lieverlee is ook gestart met het digitaliseren van archiefstukken. Het plan is dit verder uit te breiden. Zo is het plan om ook het in bewaring gebrachte foto- en dia materiaal te gaan digitaliseren.

Er worden archiefstukken bewaard van onder andere:

  • De (wijk)kerkenraden;
  • de kerkvoogdij (College van kerkrentmeesters), waaronder diverse commissies;
  • de Diaconie en daaronder ressorterende commissies;
  • de Evangelisatie – en Zendingscommissies;
  • de HJR en (vroegere) jeugdclubs en verenigingen;
  • de vrouwenverenigingen.

Aan de desbetreffende scriba’s en secretariaten wordt regelmatig verzocht materiaal, dat bewaard moet worden, ter archivering in te leveren.

In bijgaande instructie wordt aangegeven hoe dit het beste kan geschieden.

Voor zover er nu nagegaan kan worden, is het oudste stuk een doopboek uit 1622. Het eerste kerkraad verslag is uit 1627. De kerkbodes zijn ingebonden aanwezig vanaf nr. 1 uit 1927.

Het archief is niet publiekelijk toegankelijk, maar er kan altijd contact met de kerkarchivaris (zie onderstaande contact gegevens) worden opgenomen, om iets op te zoeken en zo mogelijk, te kopiëren.

Op de open monumentendag zijn er meestal een aantal stukken uit het archief te zien op de tafels in de kerk.

J. Keuken, tel. 0345-616726, e-mail: kerkarchivaris@pgleerdam.nl