ANBI

De Protestantse Gemeente Leerdam (en daarin haar 3 wijkgemeenten) is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor zijn giften aftrekbaar en is het bijvoorbeeld mogelijk om geld te schenken of na te laten zonder belasting te betalen.

Naam instelling Vestigingsplaats Begindatum RSIN
DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE LEERDAM Leerdam 9-10-2018 825888608
PROTESTANTSE GEMEENTE TE LEERDAM Leerdam 9-10-2018 825802787

Contact

De Protestantse Gemeente Leerdam is te bereiken via het Kerkelijk bureau.

 

College van Diakenen

 

RSIN / fiscaal nummer 825888608 (Protestantse Gemeente Leerdam)
Bestuurssamenstelling, namen bestuursleden Voorzitter: vacant
Secretaris: diaken, de heer J. van Dijk.
Penningmeester: diaken, de heer M. van Dam.
Beloningsbeleid De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Doelstelling De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. 1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heere om het Woord te horen en te verkondigen. 3 – Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Transparantie gegevens Download de transparantie gegevens
Verkorte jaarrekening Download de verkorte jaarrekening
 

College van Kerkrentmeesters

 

RSIN / fiscaal nummer 825802787 (Protestantse Gemeente Leerdam)
Bestuurssamenstelling, namen bestuursleden Voorzitter: W. de Jong
Secretaris: C.A.A.  van IJsseldijk.
Penningmeester: J.P.M. Middag
Beleidsplan Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Beloningsbeleid De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en overige medewerkers/sters, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Doelstelling De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie CVK Resultatenoverzicht voor publicatie 2022

Elders op deze website is informatie beschikbaar over onze activiteiten.