Bestuur & organisatie

Verantwoordelijkheid

Aan de wijkgemeenten is, kerkordelijk, o.a. de zorg opgedragen voor de dienst van het Woord en sacramenten, voor catechese en geestelijke vorming, voor diaconaat en missionair werk, voor pastoraat en opzicht.

Bestuur

Het moderamen kan gezien worden als het ‘dagelijks bestuur’ van onze gemeente. Naast de predikant en de scriba hebben een ouderling, een diaken en een kerkrentmeester zitting in het moderamen. Het moderamen bestaat uitsluitend uit kerkenraadsleden.

Taak

Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor door de agenda samen te stellen en argumenten te verzamelen of een inleiding op te stellen van te bespreken zaken. Van lopende onderwerpen kan het moderamen besluiten nemen en voor uitvoering zorgen.