Identiteit

Levende gemeente vanuit Gods Woord

Wijkgemeente West wil een levende gemeente van Jezus Christus zijn. Dat betekent dat we -persoonlijk en als gemeente – Hem willen volgen en tot Zijn eer willen leven en willen meewerken aan de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Hiervoor is het allereerst nodig dat wij Gods stem goed kennen; en dat we steeds blijven groeien in die kennis. Daarom neemt de Woordverkondiging een centrale plaats in onze kerkdiensten in; evenals de bijbelstudie in ons verenigingsleven. Wij erkennen en ontvangen – samen met de kerk van alle tijden en plaatsen – de Bijbel als het Woord dat God tot ons spreekt: bron en norm voor al ons spreken en handelen. Kern van de bijbelse boodschap is dat de door God geschapen mens, die door de zonde van God vervreemd is geraakt, door het liefdevolle offer van Jezus verzoend kan worden met God, gered van de dood, en vernieuwd door de Heilige Geest. Zo worden wij geroepen om ons leven te richten op de wederkomst van Christus, heilig en toegewijd.

Kiezen vanuit geloof en wijsheid

Omdat we God willen volgen, willen we allerlei opvattingen, die juist tegen Gods Woord ingaan, niet volgen. Het vraagt wijsheid om de tijdgeest te onderscheiden en het geloof zuiver te bewaren; maar we geloven dat Gods Woord en de Heilige Geest ons hierin willen leiden.

Gelukkig zijn wij in Leerdam niet de eersten die in God geloven. Wij mogen met dankbaarheid staan in de traditie van de Reformatie. Wij voelen ons verbonden en gebonden aan het klassiek-gereformeerde belijden.

Concreet betekent dat:

  • Wij staan midden in de Protestantse Kerk in Nederland en zoeken de eenheid van de Hervormde Gemeente in Leerdam vanuit de hierboven geschetste grondhouding.
  • In de erediensten volgen we de klassiek gereformeerde liturgie. We maken daarbij gebruik van de Herziene Statenvertaling. We zingen uit de psalmberijming van 1773 én de psalmberijming die is opgenomen in Weerklank. Daarnaast zingen we ook kerkliederen uit Weerklank.
  • De lerende gemeente komt in de avonddienst samen rondom thema’s uit de Bijbel, vaak aan de hand van de Catechismus van Heidelberg.
  • Wij dopen kleine kinderen van de gemeente. Volwassenen worden gedoopt nadat zij belijdenis van het geloof hebben gedaan.
  • Voor de toelating aan het Heilig Avondmaal vragen wij de belijdenis van het geloof.
  • Wij vatten het huwelijk op als een levenslang en onverbreekbaar verbond tussen één man en één vrouw.
  • Wij steunen het werk van de GZB (zendingswerk wereldwijd), de IZB (evangelisatiewerk in Nederland) en de HGJB (jeugdwerk).

Omzien naar elkaar

Wij willen – naar binnen toe én gezamenlijk – een hechte gemeenschap zijn, waarin zorg en aandacht voor elkaar is. In het bijzonder denken wij aan mensen die, om welke reden dan ook, kwetsbaar zijn.

Jeugdwerk

Wij rekenen de kinderen en jongeren krachtens het genadeverbond tot de leden van de gemeente van Christus. Hun aanwezigheid in de erediensten zien wij als een teken van Gods trouw. Het doel van het jeugdwerk is dat kinderen en jongeren leren leven uit de beloften van God en volgens Zijn geboden.

– Catechese: Voor de (ongeveer 60) jongeren van 12 t/m 17 jaar is er mentorcatechese. Daarnaast is er een catechese voor jongeren van 18 jaar en ouder, en de belijdeniscatechese.

– Clubwerk: Naast diverse kinderclubs zijn er clubs voor jongeren: Jongeren Open Huis (JOH, 16-) en Ichtus (16+).

In het jeugdwerk werken wij zeer nauw samen met wijkgemeente Centrum-Oost.

Kerk in en voor de wijk

Wij willen ons bewust zijn van de bijzondere omgeving waarin wij geroepen worden om kerk te zijn. Leerdam-West is een kleurrijke volkswijk Er wonen veel inwoners met een (van oorsprong) allochtone achtergrond, onder wie veel moslims. Verder is kenmerkend voor onze wijk dat er zich relatief veel sociaal-maatschappelijk problemen voordoen. In prediking, pastoraat en diakonaat willen wij ons nadrukkelijk verhouden tot de mensen tussen wie wij wonen. Met vallen en opstaan willen wij leren te bidden voor de mensen in wijk West, goed te doen aan allen, en het Evangelie van Jezus Christus met hen te delen.

Verbondenheid

Op veel terreinen in de gemeenteopbouw werken wij dankbaar samen met wijkgemeente Centrum-Oost op basis van inhoudelijke herkenning.