Wijkraad van diakenen

Het College van Diakenen heeft tot taak het diaconaat binnen de gemeente te bevorderen.

Diaconaat betekent dienstbaar zijn, bereid zijn de ander met de daad te helpen. Dit dienstbetoon zal pas gestalte krijgen als de gemeente hierin meedoet. De diakenen zijn geroepen hierin leiding te geven, te coördineren en voor te gaan.
De taken van een diaken blijven echter niet tot de gemeente beperkt. Ze gaan verder, zelfs wereldwijd. Je zou het werk kunnen verdelen in steeds groter wordende kringen. Bijvoorbeeld: – eigen diaconale taken – hulpdienst en jeugddiaconaat – Oost-Europa / Afrika / China – noodhulp bij honger/aardbevingen/natuurrampen.

Wat is de achtergrond van waaruit dit alles gebeurt? ‘Diaken’ betekent oorspronkelijk ‘tafeldienaar’. Dit komt vanuit Hand. 6 waar diakenen worden aangesteld. De apostelen waren zo druk met de verkondiging van het Evangelie, dat een groep mensen vergeten werd bij de dagelijkse maaltijden. Om deze zorg op te lossen, besloot men mannen aan te stellen die zich bezig zouden houden met de ordening van de maaltijdverstrekkingen.
Hun taak was ‘het bedienen der tafels’ (Grieks: diakonein). Hier tekent zich de gestalte af van de diaken, die in de loop der tijden de armenzorg op zich heeft genomen.
In Hand. 6 zien we, dat het diakenambt een voluit geestelijk ambt is. Er worden mannen aangesteld, die vol van de Heilige Geest zijn, over een goed getuigenis beschikken en wijsheid bezitten.

Bij het diaconaat kunnen onder meer de volgende activiteiten worden onderscheiden:

  • Bezoeken van gemeenteleden in moeilijke omstandigheden en waar nodig verlenen van financiële ondersteuning.
  • Bieden van steun aan en bezoeken van hen die (pas) weduwe of weduwnaar zijn geworden.
  • Organiseren van het Kerstfeest of Paasfeest voor bejaarde (oude) gemeenteleden.
  • Verzorgen van een attentie rond de feestdagen.
  • Permanente aandacht en zorg aan de plaats van de anders begaafden binnen de gemeente.
  • Inzamelen van de collecten samen met de kerkrentmeesters.
  • Verrichten van de ambtelijke dienst tijdens de viering van het Heilig Avondmaal.
  • Betrekken van gemeenteleden bij de verschillende diaconale taken zoals: auto-ophaaldienst, bezorgen van de attenties rond de feestdagen, en dergelijke.
  • Het beoordelen van penibele situaties bij personen en gezinnen, met het doel hen daar waar noodzakelijk financieel en/of materieel te ondersteunen.
  • Het geven van giften aan diverse landelijke stichtingen.

Heeft u vragen aan de diaconie dan kunt u contact opnemen met: Arjan Kreukniet, tel.: 06-57582862, e-mail: secretaris-diaconie-centrumoost-west@pgleerdam.nl

De diakenen van wijk West zijn:
Arjan Kreukniet
Teus Woudenberg
Wim Burggraaf
Henk Krabbe