Diaconaal bezoekwerk

Onze opdracht:

We hebben als Christenen de roeping om getuigend te dienen. In navolging van Jezus Christus als dienende Hogepriester. Vanuit Zijn liefde behoren wij doelgericht te werken aan de opbouw van de gemeente. Iedereen mag dat doen met de gaven die hij van God gekregen heeft.

Beleid:

In een plan hebben we een visie geformuleerd en hopen dat dit gestalte mag krijgen door het groeien in warme, lerende en getuigende gemeente.

Pastoraal en diaconaal bezoekwerk:

Binnen onze gemeente bestaat er zorg om mensen. De belangrijkste manier waarop pastoraal en diaconaal handelen binnen en vanuit de kerk gestalte krijgt, is het bezoekwerk van predikanten, pastoraal werkers, ouderlingen en diakenen.

Diaconaal bezoekwerk:

Naast het bovenstaande bezoekwerk bestaat (kennen we) in onze gemeente ook het bezoekwerk voor gemeenteleden die zorgen hebben, hulp zoeken, eenzaam zijn, ziek, behoefte hebben aan extra contact en of anders. De vraag voor dit bezoek kunt u kenbaar maken via de predikanten, pastoraal werker of een ambtsdrager.

Uitvoering:

  1. Elke wijk heeft in principe 2 coördinatoren van het diaconaal bezoekwerk. De bovenstaande vraag komt bij hen of haar terecht en zij gaan proberen het dan bekende probleem op te lossen.
  2. Het kan gebeuren dat door omstandigheden (b.v. vacature) de vraag rechtstreeks bij de coördinatoren komt. Dan is het raadzaam dit te melden bij de scriba van de betreffende wijk.

Centrum-Oost:

Coördinator 1:
– Mevr. J.B.G. van Rijn – van der Vis (Coby), tel. 0345-618519, e-mail: diaconaalbezoekwerk-centrumoost@pgleerdam.nl

Coördinator 2:
– Mevr. L. Middag – Talsma (Laura), tel. 06-53871366, e-mail: diaconaalbezoekwerk-centrumoost@pgleerdam.nl

West:

Coördinator 1:
– Mevr. I.M. van Dijk – Muller (Irene), tel. 0345-618148, e-mail: irenevandijkmuller@gmail.com

Coördinator 2:
– Mevr. P.M. van der Hek – de Leeuw (Nel), tel. 06-12931470, e-mail: nel.vanderhek@solcon.nl

Opmerking:

Bij problemen of vragen kunt u altijd een beroep doen op één van de diaken!