Pastoraat

Algemeen

In het pastoraat gaat het om de herderlijke zorg aan de gemeenteleden. De gemeente wordt door de Heere Jezus Zijn kudde genoemd. Hij is hiervan de Herder. Deze kudde moet worden geweid en gehoed. Dit werk is opgedragen aan de ambtsdragers in de gemeente. Zij vertegenwoordigen Christus en hebben onder de Opperherder de gemeente te weiden in het Woord en opzicht over de kudde te houden. Met het weiden van de kudde dient te worden gedacht aan het voeden van de schapen met het ‘Brood des Levens’ en aan het waken over de geestelijke welstand en het geestelijk welzijn van de gemeente: de schapen dienen te worden vermaand en getroost.

Huisbezoek

Een belangrijk onderdeel van de pastorale arbeid in de gemeente is het huisbezoek. ‘Het doel van het huisbezoek is de gelovigen te bewaren bij het Woord, hen geestelijk te doen groeien in geloof en liefde, hen de weg te helpen vinden in gehoorzaamheid aan Gods gebod. Wie afdwalen of verachteren, moeten worden teruggebracht. Wie de Heere niet kennen, moeten tot geloof en bekering worden geroepen” (citaat dr. W.H. Velema). Tijdens het huisbezoek komen in principe alle onderwerpen van het leven aan de orde; steeds in het licht van het Woord van God. Tijdens het huisbezoek zal worden gevraagd naar vrucht van de prediking en vruchten van geloof en bekering. Daarnaast is er tijdens de huisbezoeken aandacht voor specifieke zorgen en vragen van het gezin of van alleenstaanden. Ook wordt tijdens de huisbezoeken gesproken over het doen van belijdenis van het geloof en het gebruik van de sacramenten. Het huisbezoek is bedoeld voor de gehele gemeente en wordt met name verricht door de wijkouderlingen, zo mogelijk samen met wijkbroeders.

Ouderenpastoraat

De belangrijkste taak van de wijkouderling is het bezoeken van de gemeenteleden in zijn wijk. De bedoeling is dat hij de ouderen in zijn wijk vaker bezoekt dan de gebruikelijke frequentie van eens in de twee jaar. Ook kunnen bijzondere omstandigheden aanleiding geven voor frequenter bezoek. In verband met de toenemende vergrijzing is voor de wijkgemeenten Centrum-Oost en West gezamenlijk een pastoraal medewerker aangetrokken. De bedoeling is dat deze medewerker gedurende een aantal dagdelen per week bezig is, naast de wijkouderling, met het reguliere bezoekwerk onder de gemeenteleden van tachtig jaar en ouder en onder andere ouderen, voor zover zij door hun omstandigheden in aanmerking komen voor pastoraal bezoek. Daarnaast verricht hij de uit dit pastoraat voortvloeiende werkzaamheden, zoals het begeleiden van ouderen in de laatste levensfase, evenals het verzorgen van een eventuele rouwdienst, dit in overleg met de familie. Het werk gebeurt in nauwe samenwerking met en onder supervisie van de beide wijkpredikanten.

Huidig Kerkelijk Werker:

Dhr. D.C.C. (Dick) Geluk
Tel: 06-22712588