Jeugdwerk

Verantwoordelijkheid

Het jeugdwerk is met name het aandachtsgebied van de Hervormde Jeugdraad (HJR) die als orgaan van advies en bijstand verbonden is aan de beide wijkkerkenraden van Centrum-Oost en West. Hier is dus sprake van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
Binnen de wijkkerkenraad is een jeugdouderling belast met het begeleiden van diverse jeugdactiviteiten. Hij heeft zitting in het moderamen van de HJR.

In het overleg van de beide moderamina van Centrum-Oost en West, wordt in beginsel eens per jaar een afvaardiging van de Hervormde Jeugdraad uitgenodigd om verslag te doen van de werkzaamheden en de gang van zaken te bespreken. In de vergaderingen van de wijkkerkenraden en via een jaarverslag wordt verantwoording afgelegd van het gevoerde beleid.

Dagelijks bestuur

Jeugdouderling wijk Centrum-Oost:
Matthijs van Bezooijen
E-mail: jeugdouderling-centrumoost@pgleerdam.nl

Jeugdouderling wijk West:
Didier Kilwinger
E-mail: jeugdouderling-west@pgleerdam.nl

Jeugddiaken:
Richard Redelijkheid
E-mail: jeugddiaken@pgleerdam.nl

Secretaris:
Mariëlle de Jong
E-mail: secretaris-hjr@pgleerdam.nl

Penningmeester:
Natalie Puper
E-mail: penningmeester-hjr@pgleerdam.nl

Verder zijn de volgende afdelingen/clubs/activiteiten met een coördinator in de H.J.R. vertegenwoordigd. Zij zijn als zodanig leden van de H.J.R.:

  • Jongeren Open Huis 12+
  • Jongerengroep Ichtus 16+
  • Bloemengroet en paaszangdienst
  • Clubwerk
  • Het Schepnet

Naast de afdelingen van de H.J.R. zijn er nog de volgende activiteiten die niet rechtstreeks in de H.J.R. vertegenwoordigd worden, maar wel onder de aandacht van de H.J.R. vallen.

  • Dankdagmiddag en biddagmiddag
  • Vakantiebijbeldagen

Vanuit de wijkgemeenten Centrum – Oost en West wordt een consulent afgevaardigd, die de vergaderingen van de H.J.R. bijwoont en een adviserende functie heeft. Deze functie wordt bij toerbeurt vervuld door één van de predikanten.

U kunt uw gift storten op rekeningnummer NL53RABO0373741944 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Leerdam inz. Hervormde Jeugdraad.