Wijkraad van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak:
Het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:

 • Het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente.
 • Het zorg dragen voor de geldwerving.
 • Het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente.

En verder:

 • Het beheren van de goederen van de gemeente.
 • Het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid.
 • Het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein.
 • Het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is.
 • Het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en — indien aanwezig — het trouwboek.
 • Het beheren van de archieven van de gemeente.
 • Het beheren van de verzekeringspolissen.

Met het oog op deze taak kan de ouderling-kerkrentmeester worden vrijgesteld van:

 • Het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping.
 • De herderlijke zorg.

De kerkrentmeesters van wijk West zijn:
Albert van Woudenberg (albert.vanwoudenberg@pgleerdam.nl)
Ton Middelkoop (ton.middelkoop@pgleerdam.nl)
Chris van IJsseldijk (chris.vanijsseldijk@pgleerdam.nl)