Speciale diensten

Op ten minste vijf zondagen per jaar, op Witte Donderdag en in de Paasnacht viert de gemeente de Maaltijd van de Heer in ‘open’ vieringen. In de diensten waarin we het Heilig Avondmaal vieren is een ieder uitgenodigd die Jezus Christus belijdt als Heer en instemt met de lofprijzing. Belijden is: Jezus Christus liefhebben en vertrouwen “met hart en mond en handen”. Wij menen dat ook kinderen dat op hun wijze goed kunnen en daarom zijn ook zij van harte welkom, bij voorkeur in gezins- of familieverband.
In bijzondere gevallen kunnen vieringen aan huis worden gehouden.
Naast de vieringen in de kerk vinden afzonderlijke vieringen plaats in Huis ter Leede en in Lingesteijn. Desgevraagd kunnen vieringen op de kamer worden gehouden.

De bediening van de Heilige Doop vindt een aantal keren per jaar plaats, op daartoe geëigende zondagen en in de Paasnacht, al naar gelang er dopelingen zijn. De kinderen die in de dienst aanwezig zijn worden actief bij de doopplechtigheid betrokken.

In de Veertigdagentijd voor Pasen en in de Adventstijd vinden samen met de Evangelisch Lutherse Gemeente vespers plaats in de Evangelisch Lutherse Kerk.

De diensten van bidstond en dankstond voor gewas en arbeid worden jaarlijks gehouden op een woensdagavond in maart en november.

Tijdens de morgendienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de gemeenteleden herdacht die in het jaar daaraan voorafgaand zijn overleden. De nabestaanden worden daarvan in een persoonlijk gesprek en/of per brief op de hoogte gesteld en zijn van harte welkom in de dienst. Ook kunnen de namen worden genoemd van andere overledenen dan vanuit de eigen gemeente.

Met Kerstmis vindt een Kerstnachtdienst plaats in de Grote Kerk.
Ook met Pasen is er een nachtviering, afwisselend in de Grote Kerk en de Bethelkerk.