Pastoraat

De kern van het pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus.
In onze wijkgemeente Kerk aan de Linge omschrijven wij het pastoraat als het ondersteunend meelopen met de ander tot zij of hij weer verder kan. De nadruk ligt op het ‘in contact blijven’. Daar hoeven geen bijzondere redenen voor te zijn. Je kunt hierbij denken aan een afgesproken huisbezoek, een gesprekje in de hal van de kerk of een groet bij de supermarkt. Hier nadert het pastoraat het meest aan het, van alle gemeenteleden gevraagde, ‘omzien naar elkaar’. Dat we het ook tot pastoraat rekenen is omdat we ons ook hier vooral bewust willen zijn dat het om de ander en haar/zijn leven(sverhaal) gaat.

Pastorale ondersteuning kan door iedereen gegeven worden. Denk bijvoorbeeld aan de gemeenteleden die ter bemoediging een kaartje sturen naar een zieke, of naar aanleiding van een overlijden of bij een geboorte. Daarnaast kennen we binnen de kerk speciaal gekozen en benoemde mensen, zoals predikant, ouderling en pastoraal medewerker. Samen vormen zij het pastorale team. Er is geen kwalitatief onderscheid tussen het werk van de ouderling en de pastoraal medewerker en zelfs veel van de aspecten van het pastorale werk van de predikant zijn gelijk aan het pastorale werk van de ouderling en de pastoraal medewerker.
Het pastoraat van Kerk aan de Linge hanteert in de basis het ‘pastoraat op aanvraag’. Dit betekent dat u mag vragen om een pastoraal bezoek voor uzelf of voor iemand in uw omgeving. Toch gaan de medewerkers in het pastoraat daarnaast ook ongevraagd op pad om gemeenteleden thuis te bezoeken om een pastoraal gesprek aan te gaan. Zo blijft er voeling met de gehele gemeente; zo blijven we in contact.

Het pastoraat binnen Kerk aan de Linge is momenteel georganiseerd in drie pastorale wijken met elk een pastoraal team:
* Team Wonen met Zorg
* Team Noord
* Team Zuid
Voor meer informatie over deze indeling, zie de pagina over de wijkindeling.

De teamleden komen regelmatig bij elkaar in een pastoraal overleg om de voortgang van het pastorale werk te bespreken. Deze bijeenkomsten worden geleid door de predikanten.
Ouderling en pastoraal medewerker(s) in een sectie hebben zo mogelijk regelmatig overleg.
Ook komen (zo mogelijk 1 á 2 keer per jaar) alle ouderlingen en pastoraal medewerkers bij elkaar voor een themabijeenkomst.

De predikanten brengen, naast hun vele andere taken, pastorale bezoeken bij zieken, thuis en in het ziekenhuis, bij rouw, bij huwelijksjubilea (vanaf 50 jaar), bij speciale (crisis)situaties en bij geboorte. Daarnaast kunnen ouderlingen, pastoraal medewerkers, maar ook gemeenteleden hen informeren over situaties waarin hun aanwezigheid op prijs wordt gesteld.

Naast het met elkaar in contact blijven is er het ‘omzien naar elkaar’. Dit omvat onder andere het bezoeken van zieken, stervensbegeleiding en rouwverwerking. Ook het bezoek bij een huwelijksjubileum of een geboortebezoek hoort hierbij. Kortom, het delen van lief en leed.

Roos
Bij ieder gemeentelid van 80 jaar en ouder wordt rond diens verjaardag een roos gebracht. Het is de bedoeling dat er met de roos een bezoek wordt gebracht (indien op prijs gesteld). Het is een extra bezoek, naast de pastorale bezoeken.
Coördinatie door: Lenie Jumelet.
De rozen worden door 10 dames bezorgd.

Huwelijksjubilea
Bij een huwelijksjubileum van 25, 40, 50 jaar of meer wordt er, indien het op prijs wordt gesteld, een bezoek gebracht. Een pastoraal medewerker of ouderling bezoekt de gemeenteleden bij een 25- en 40-jarig jubileum. De predikanten brengen een bezoek bij een jubileum van 50 jaar en meer. Als er een bezoek wordt gebracht, worden voor het echtpaar bloemen meegenomen.

Welkom nieuwe leden
Nieuw ingekomen gemeenteleden worden welkom geheten met een bezoek van Ton van Genderen (o.a. met bloemen).

Geboorte (Luiermand)
Bij gemeenteleden waar een baby is geboren wordt een bezoek gebracht. De bezoeken worden afgelegd door Henriëtte Hamerpagt en Koby Meijdam.

Bloemen vanuit de kerkdienst
De bloemencommissie zorgt voor de bloemen die iedere zondag in de kerk staan. Na de dienst worden de bloemen als groet en blijk van medeleven van de gemeente bij een (ziek) gemeentelid gebracht.
Contactpersonen zijn: Lenie Jumelet (beheer bloemenkas) en Mirande Kaasschieter.

Rouwpastoraat
In overleg met de predikanten verzorgt Lenie Jumelet het pastoraat aan rouwdragenden.

Contact
Om in contact te blijven en om te kunnen omzien naar elkaar vragen we u om ons te benaderen als er pastoraal bezoek of pastorale ondersteuning vanuit Kerk aan de Linge gewenst is. Voor uzelf of voor iemand die u kent. En ook als u bijvoorbeeld een geboorte wilt melden, of een thuiskomst uit het ziekenhuis, of voor een uitvaart, dan vragen we u om ons te benaderen. Dit kan bij de coördinator voor het pastoraat: ouderling Marrian Dijk-Wateler, 0345-612217 / 0625406490, pastoraat-kerkaandelinge@pgleerdam.nl. En het mag uiteraard ook bij een van de anderen van het pastorale team. Schroom niet en geef het aan ons door!