Pastoraat

De kern van het pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het gaat daarin om de ontmoeting met de ander. Het is de kern van het gemeente zijn. Omzien naar elkaar zowel binnen als buiten de gemeente.

Het pastoraat binnen Kerk aan de Linge is momenteel georganiseerd in drie pastorale wijken met elk een pastoraal team:
* Team Wonen met Zorg
* Team Noord
* Team Zuid
Voor meer informatie over deze indeling, zie de pagina over de wijkindeling.

De teamleden komen regelmatig bij elkaar in een pastoraal overleg om de voortgang van het pastorale werk te bespreken. Deze bijeenkomsten worden geleid door de predikanten.
Ouderling en pastoraal medewerker(s) in een sectie hebben zo mogelijk regelmatig overleg.
Ook komen (zo mogelijk 1 á 2 keer per jaar) alle ouderlingen en pastoraal medewerkers bij elkaar voor een themabijeenkomst.

Verscheidene jaren was het pastoraat uitsluitend vraaggericht. Ieder gemeentelid kan vragen om een bezoek.
Naast pastoraat op verzoek worden gemeenteleden door de pastoraal medewerkers en ouderlingen benaderd en gevraagd of ze een bezoek op prijs stellen. Ouderlingen en pastoraal medewerkers maken samen afspraken over de adressen die benaderd zullen gaan worden voor een eventueel bezoek.
De predikanten brengen, naast hun vele andere taken, pastorale bezoeken bij zieken, thuis en in het ziekenhuis, bij rouw, bij huwelijksjubilea (vanaf 50 jaar), bij speciale (crisis)situaties en bij geboorte. Daarnaast kunnen ouderlingen, pastoraal medewerkers, maar ook gemeenteleden hen informeren over situaties waarin hun aanwezigheid op prijs wordt gesteld.

Wij vinden het wenselijk dat er bij de gemeenteleden van 80 jaar en ouder minimaal één keer per jaar een pastoraal bezoek wordt gebracht. In team Noord werd een paar jaar geleden begonnen met het benaderen van de gemeenteleden van 80 jaar en ouder en daarna tussen 60 en 80 jaar. In team Zuid zullen de komende tijd de gemeenteleden van 80 jaar en ouder, die nog geen bezoek krijgen, benaderd gaan worden.

Roos
Bij ieder gemeentelid van 80 jaar en ouder wordt rond diens verjaardag een roos gebracht. Het is de bedoeling dat er met de roos een bezoek wordt gebracht (indien op prijs gesteld). Het is een extra bezoek, naast de pastorale bezoeken.
Coördinatie door: Lenie Jumelet.
De rozen worden door 10 dames bezorgd.

Huwelijksjubilea
Bij een huwelijksjubileum van 25, 40, 50 jaar of meer wordt er, indien het op prijs wordt gesteld, een bezoek gebracht. Een pastoraal medewerker of ouderling bezoekt de gemeenteleden bij een 25- en 40-jarig jubileum. De predikanten brengen een bezoek bij een jubileum van 50 jaar en meer. Als er een bezoek wordt gebracht, worden voor het echtpaar bloemen meegenomen.

Welkom nieuwe leden
Nieuw ingekomen gemeenteleden worden welkom geheten met een bezoek van Ton van Genderen (o.a. met bloemen).

Geboorte (Luiermand)
Bij gemeenteleden waar een baby is geboren wordt een bezoek gebracht. De bezoeken worden afgelegd door Henriëtte Hamerpagt en Koby Meijdam.

Bloemen vanuit de kerkdienst
De bloemencommissie zorgt voor de bloemen die iedere zondag in de kerk staan. Na de dienst worden de bloemen als groet en blijk van medeleven van de gemeente bij een (ziek) gemeentelid gebracht.
Contactpersonen zijn: Lenie Jumelet (beheer bloemenkas) en Mirande Kaasschieter.

Rouwpastoraat
In overleg met de predikanten verzorgt Lenie Jumelet het pastoraat aan rouwdragenden.

Contact
Om in contact te blijven en om te kunnen omzien naar elkaar vragen we u om ons te benaderen als er pastoraal bezoek of pastorale ondersteuning vanuit Kerk aan de Linge gewenst is. Voor uzelf of voor iemand die u kent. En ook als u bijvoorbeeld een geboorte wilt melden, of een thuiskomst uit het ziekenhuis, of voor een uitvaart, dan vragen we u om ons te benaderen. Dit kan bij de coördinator voor het pastoraat: ouderling Marrian Dijk-Wateler, 0345-612217 / 0625406490, pastoraat-kerkaandelinge@pgleerdam.nl. En het mag uiteraard ook bij een van de anderen van het pastorale team. Schroom niet en geef het aan ons door!