Wijkkerkenraad

Onze wijkgemeente wordt bestuurd door de wijkkerkenraad die wordt gevormd door alle ouderlingen, diakenen, ouderlingen-kerkrentmeester en beide predikanten van de wijkgemeente. In zijn dienende en leidende taak binnen de gemeente gaat de kerkenraad zowel over geestelijke als bestuurlijke zaken. De kerkorde geeft een opsomming van taken die aan de ambten zijn toevertrouwd.

Taken van de kerkenraad:

  • Zorg voor de Woordverkondiging, het pastoraat in -en het onderricht van de gemeente.
  • Opzicht over de gemeente.
  • Leiding geven aan de opbouw van de gemeente.
  • Zorg voor de dienst der barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld.
  • Zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente.
  • Het bevorderen van de plaatselijke oecumene.

Huidige leden: