Actueel

Jaarrekening 2023 College van Kerkrentmeesters

15 juni 2024
CENTRUM-OOST | WEST | KERK AAN DE LINGE

In bijgaand “Verkort overzicht” ziet u de inkomsten en uitgaven in 2023 van onze Protestantse Gemeente Leerdam.

In 2023 hadden we te maken met heel hoge energietarieven omdat deze eind 2022 op het hoogtepunt van de energiecrisis voor het gehele jaar 2023 moesten worden vast gezet. Door zuiniger te stoken zijn de extra kosten nog enigszins binnen de perken gebleven.

Toelichting op grote verschillen tussen de eerste kolom “Begroting 2023” en de tweede kolom “Rekening 2023”:
De opbrengsten uit onroerende zaken zijn €20.000 hoger dan begroot doordat er meer ruimtes verhuurd zijn, vooral voor taalcursussen. De opbrengsten levend geld zijn flink hoger doordat hier ook alle inkomsten van de wijkkassen worden bijgeteld.
De “Kosten kerkelijke gebouwen” zijn €40.000 lager dan begroot omdat uitgaven direct ten laste van de voorziening groot onderhoud zijn gebracht.
De “Kosten pastoraat” zijn bijna €20.000 hoger door gestegen salarissen en tijdelijk meer inzet van de pastoraal werker.
De “Kosten beheer, administratie en archief” zijn fors hoger dan begroot uitgevallen maar nog wel enigszins in lijn met 2022. De afwijking komt vooral doordat alle uitgaven van de 3 wijkkassen hier worden verantwoord.
Door de jaarlijkse bijstelling van de OZB waardes van gebouwen en herwaardering van landerijen zien we als incidentele baten een post van 601.664,-. Vrijwel hetzelfde bedrag wordt aan de bestemmingsreserves toegevoegd.
Uiteindelijk resulteert dit in een tekort van 25.349 euro. Dat tekort is €10.000 hoger dan was begroot.

Verwachtingen 2024
De begroting 2024 laat een tekort zien van € 6.000. Voor de opbrengst van de actie kerkbalans is een bedrag begroot van € 385.000,-. Deze verwachte opbrengst is niet voldoende om de jaarlijkse inflatie en stijgingen van allerlei kosten bij te houden.
In de begroting van 2024 wordt geen groot onderhoud voorzien.

Als u de volledige jaarrekening wilt inzien kunt u deze opvragen door een email te sturen aan: voorzitter-kerkrentmeesters@pgleerdam.nl.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
W. de Jong, voorzitter