Actueel

Jaarrekening 2022

19 mei 2023
CENTRUM-OOST | WEST | KERK AAN DE LINGE

In 2022 hebben we geleidelijk de beperkingen door corona achter ons kunnen laten. We zijn dankbaar dat we op dat gebied in stabielere omstandigheden terecht zijn gekomen.

Toelichting op het financieel resultaat
De opbrengsten levend geld en de inkomsten uit onroerende zaken waren in 2022 hoger dan begroot. Het totaal van inkomsten bedraagt € 648.441. Dit is € 70.941 meer dan begroot. De lasten zijn echter ook toegenomen, met name als het gaat om de kosten voor kerkelijke gebouwen en de kosten beheer, administratie en archief. De hogere lasten van deze laatste post zijn voor een deel te verklaren omdat de volledige uitgaven voor de Hervormde Kerkbode zijn opgenomen. Bij de baten onder de post levend geld zijn vervolgens de volledige inkomsten hiervan opgenomen. Voorheen werd alleen het verschil tussen inkomsten en uitgaven opgenomen. Landelijke PKN regels vereisen echter dat de volledige inkomsten en uitgaven in de jaarrekening worden opgenomen. De totale uitgaven zijn € 633.413 wat € 56.413 meer is dan begroot. Het operationeel resultaat komt hiermee op € 15.028 Hiervan is echter € 14.496 het toegenomen saldo van de 3 wijkkassen. Dit bedrag wordt aan de bestemmingsreserve wijkkassen toegevoegd.

Door de jaarlijkse bijstelling van de WOZ waardes zien we als incidentele baten een post van € 196.635. Dit is een gevolg van de gestegen onroerend goed bedragen, met name van de pastorieën. Als incidentele last is € 106.002 opgenomen die verderop staat als onttrekking uit de bestemmingsreserves. Dit betreft het totale saldo van commissies en verenigingen. Dit bedrag is vorig jaar als bestemmingsreserve opgenomen, maar wordt nu conform het PKN advies geregistreerd onder de post langlopende schulden. Op deze manier wordt dit beter inzichtelijk voor iedereen.
Het uiteindelijk positief resultaat over 2022 van € 532 is vrijwel conform de begroting. In deze voor veel mensen financieel lastige tijd zijn we dankbaar voor een dergelijk positief resultaat.

De volledige rapportage is ter inzage voor gemeenteleden door deze op te vragen bij de voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Bij voorkeur via email. Vragen of opmerkingen graag via email naar: voorzitter-kerkrentmeesters@pgleerdam.nl

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Wim de Jong, voorzitter

Klik op de foto om deze uit te vergroten.