Wijkraad van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak:
Het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:

  • Het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente.
  • Het zorg dragen voor de geldwerving.
  • Het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente.

En verder:

  • Het beheren van de goederen van de gemeente.
  • Het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid.
  • Het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein.
  • Het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is.
  • Het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en — indien aanwezig — het trouwboek.
  • Het beheren van de archieven van de gemeente.
  • Het beheren van de verzekeringspolissen.

Het college bestaat uit:

Ambt Naam Telefoon E-mail
Kerkrentmeester J. (Jacques) Hoencamp 06-57290394 jacques.hoencamp@pgleerdam.nl
Kerkrentmeester P.G. (Pieter) Molenaar 06-51857667 pieter.molenaar@pgleerdam.nl
Kerkrentmeester J.C. (Johan) van Dijk 06-12591943 johan.vandijk@pgleerdam.nl