Actueel

Begroting 2023

23 november 2022
CENTRUM-OOST | WEST | KERK AAN DE LINGE

Het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad hebben de begroting voor 2023 vastgesteld. De komende weken ligt deze ter inzage voor gemeenteleden. Hieronder ziet u een samenvatting van deze begroting.

Twee zaken in de post “Kosten kerkelijke gebouwen” springen eruit en wil ik toelichten. In vorige jaren werd groot-onderhoud aan onze gebouwen direct uit de daarvoor bestemde reservering gehaald. Op die manier bleven de normale kosten over de jaren heen beter met elkaar vergelijkbaar. Door nieuwe landelijke regelgeving moet dit nu in de begroting per jaar zichtbaar worden gemaakt. Voor groot onderhoud aan de Grote Kerk, de Pauluskerk en de Bethelkerk is dit jaar 73.000 euro begroot. Hierdoor ziet u een hoger bedrag bij kosten kerkelijke gebouwen dan vorig jaar. Onderaan het overzicht wordt dit bedrag weer afgetrokken en uit de reserve “Groot onderhoud” gehaald. Als tweede gaan de energiekosten enorm toenemen. In de begroting houden we rekening met een verdubbeling van deze kosten voor de diverse gebouwen. De energietarieven stijgen nog veel meer dan een factor 2. Door zuiniger te stoken en te besparen waar mogelijk hopen we de financiële gevolgen te beperken. De overige bedragen zijn in lijn met de voorgaande jaren waarbij de kosten van salarissen en de inflatie resulteren in een beperkte stijging van diverse posten.

Opmerkingen op deze begroting kunt u doorgeven aan de voorzitter van de kerkrentmeesters. Bij voorkeur via email: voorzitter-kerkrentmeesters@pgleerdam.nl of via telefoon 0345-619099.

Wim de Jong (voorzitter kerkrentmeesters)

 

Samenvatting begroting 2023
       Begroting      Begroting       Rekening
       2023      2022       2021
Opbrengsten en baten
Opbrengsten onr. zaken             133.860             129.500             132.921
Rente, dividend                    140                         –                         –
Opbrengsten uit stichtingen                         –                         –                         –
Opbrengst levend geld             452.500             448.000             483.032
Totaal baten             586.500             577.500             615.953
Uitgaven en kosten
Kosten kerkelijke gebouwen             165.000               67.000             128.139
Kosten overige niet kerkelijke
eigendommen en inventaris                 8.500                 5.000                 7.095
Pastoraat, diaconaal pastoraat             398.500             400.000             360.811
Verplichtingen andere organen               26.000               27.000               25.391
Salarissen en vergoedingen               42.000               40.500               37.884
Kosten beheer, adm en archief               32.500               35.000               54.143
Bankkosten                 2.000                 2.500                 1.337
Totaal lasten  €      674.500  €      577.000  €      614.800
Operationeel resultaat  €       -88.000  €             500  €          1.153
Mutaties bestemmingsreserves
Onttrekking uit reserve Groot onderhoud               73.000
Resultaat naar algemene reserve  €       -15.000  €             500  €          1.153

De volledige begroting is in te zien via deze link.